Allmänna avtalsvillkor

Uthyraren skall äga rätt att i förskott fakturera för uthyrning av entrémattor.

Samtliga priser är angivna (i) exklusive mervärdesskatt, och (ii) i enlighet med den vid avtalets ingående gällande prislistan. Uthyraren äger vid var tid rätt att ändra sin prislista, förutsatt att en prisökning är motiverad av kostnadsökningar för Uthyraren. Utöver nämnda priser tillkommer för varje leverans (i) ett leveranstillägg enligt Uthyrarens vid var tid gällande prislista, och (ii) ett miljötillägg enligt Uthyrarens vid var tid gällande prislista jämte vid var tid gällande övriga tillägg och pålagor beslutade av myndigheter. Uthyrarens fakturor skall betalas inom 10 dagar från det att de utställdes. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta om gällande diskonto jämte 18 %.

De uthyrda mattorna är Uthyrarens egendom och Kunden förvärvar ingen äganderätt till dem genom detta avtal. Kunden får inte överlåta, vidareuthyra eller på annat sätt förfoga över mattorna. Inte heller får Kunden överlåta detta avtal på annan utan Uthyrarens skriftliga samtycke. Utan Uthyrarens skriftliga samtycke får mattorna vidare inte förflyttas från ovan angiven leveransadress.

Kunden står ansvarig för de uthyrda mattorna från leveranstidpunkten. Kunden ansvarar således, oberoende av vållande, för all förlust av eller skada på mattorna under hyrestiden bortsett från normal förslitning.

Kunden ansvarar ensam för skador som mattorna kan vålla på person eller egendom, även vad gäller tredje man, och skall hålla Uthyraren helt skadelös med anledning av eventuella krav därvidlag. Uthyraren skall vidare inte i något fall vara ansvarig gentemot Kunden för några indirekta skador (följdskador).

Den överenskomna frekvensen för utbyte av mattor gäller förutsatt att det under perioden mellan utbyten inte inträffar allmänna helgdagar. Uthyraren förbehåller sig rätten att genomföra utbyte av mattor vid ett senare tillfälle än enligt den överenskomna frekvensen om det inträffar en allmän helgdag under den vecka som utbytet skulle ha skett, om förekomsten av de allmänna helgdagarna, enligt Uthyrarens bedömning, påverkar Uthyrarens möjlighet att genomföra utbytet. Om inget annat skriftligen avtalats mellan parterna ska Uthyraren i sådana fall genomföra utbyte av mattor vid nästkommande tillfälle enligt den överenskomna frekvensen, utan att Kunden ska ha rätt till någon ersättning i anledning av det uteblivna utbytet.

Vid försenad utplacering av mattor och/eller försenat utbyte av mattor äger Kunden ej, såvida inget annat skriftligen avtalats mellan parterna, rätt till någonersättning från Uthyraren. Vid försenad utplacering av mattor skall dock startdagen från vilken första hyran utgår förskjutas i motsvarande mån samt skallvid försenat byte av mattor hyra ej utgå under den tid som förseningen pågår.

Uthyraren är befriad från skyldighet att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal om Uthyraren är förhindrad därtill på grund av en omständighet av extraordinär natur utanför Uthyrarens kontroll, som Uthyraren inte skäligen kunnat ha räknat med och vars följder Uthyraren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Sådana omständigheter kan utgöras av krig, uppror, upplopp, brand, explosion, arbetsmarknadskonflikt (inklusive lockout) naturkatastrof, pandemi, covid-19 eller efterverkningar därav och därmed jämförbara omständigheter.

Detta avtal skall träda i kraft sedan det undertecknats av båda parter samt därefter löpa under 36 månader, räknat från första utplaceringsdatum. För det fall uppsägning av avtalet inte ägt rum senast 3 månader innan nämna period om 36 månader löpt ut – eller senast 3 månader innan förnyade avtalsperioder löpt ut – förlängs avtalet emellertid automatiskt med perioder om 36 månader åt gången. Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen för att äga giltighet. Uthyraren äger rätt att utan föregående godkännande från Kunden överlåta detta avtal till annat bolag ingående i samma koncern som Uthyraren.

Uthyraren äger rätt att omedelbart häva detta avtal och genast återta uthyrda mattor om (I) Kunden dröjer med erläggandet av hyresutgiften med mer än 15 dagar efter förfallodatum, (II) Kunden vanvårdar de uthyrda mattorna, (III) Kunden försätts i konkurs, träder i likvidation, inställer sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar eller kan befaras vara på obestånd, eller (IV) Kunden i övrigt åsidosätter några bestämmelser i detta avtal.

Kunden äger rätt att häva detta avtal om Uthyraren gör sig skyldigt till väsentligt avtalsbrott. För att ett avtalsbrott skall vara betraktat som väsentligt skall Uthyraren emellertid ha fått skriftligt meddelande från Kunden om avtalsbrottet och därefter underhållit att inom 30 dagar ha vidtagit åtgärder för att uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser. Även för de fall Kunden äger rätt att häva detta avtal skall Uthyrarens friskrivning avseende indirekta skador ovan äga tillämpning.